Stoßstelle: Tv2-1-4_bCLT80-bCLT160-bCLT80

XML

Name: Tv2-1-4_bCLT80-bCLT160-bCLT80_Merk
Kommentar:
Bauteil Kürzel Dicke in m m' in kg/m² Einsatzort Bauweise
1 B_bCLT160 0.16 72 Trenndecke cross laminated timber (CLT)
2 B_bCLT80 0.08 40 Innenwand cross laminated timber (CLT)
4 B_bCLT80 0.08 40 Innenwand cross laminated timber (CLT)

Stoßvarianten

Kürzel Quelle Quellenart Quellenreferenznummer
Tv2-1-4_bCLT80-cSC-bCLT160-cBR-bCLT80 ift Rosenheim, Forschungsprojekt Vibroakustik Messung 5b_M_D01
Tv2-1-4_bCLT80-cSC-bCLT160-cBR-bCLT80 Nicklaus Bachelorarbeit
Tv2-1-4_bCLT80-cSC-bCLT160-cBRE||e10-bCLT80 Nicklaus Bachelorarbeit
Tv2-1-4_bCLT80-cSC-bCLT160-cBRE||e12-bCLT80 Nicklaus Bachelorarbeit
Tv2-1-4_bCLT80-cSC-bCLT160-cBRE||e12-bCLT80 Nicklaus Bachelorarbeit
Tv2-1-4_bCLT80-cSC-bCLT160-e10-bCLT80 Nicklaus Bachelorarbeit
Zurück zur Stoßstellenliste