Stoßstelle: Th1-24_bCLT80-bCLT80

XML

Name: Th1-24_bCLT80-bCLT80 Binderholz BBS
Kommentar:
Bauteil Kürzel Dicke in m m' in kg/m² Einsatzort Bauweise
1 B_bCLT80 0.08 39 Innenwand cross laminated timber (CLT)
2 B_bCLT80 0.08 39 Innenwand cross laminated timber (CLT)
4 B_bCLT80 0.08 39 Innenwand cross laminated timber (CLT)

Stoßvarianten

Kürzel Quelle Quellenart Quellenreferenznummer
Th1-24_bCLT80-cSC-bCLT80 ift Rosenheim, Forschungsprojekt Vibroakustik 3a_F_01
Zurück zur Stoßstellenliste