Stoßstelle: Tv2-13_bCLT80-bCLT160

XML

Name: Tv2-13_bCLT80-bCLT160
Kommentar:
Bauteil Kürzel Dicke in m m' in kg/m² Einsatzort Bauweise
1 B_bCLT160 0.16 74 Trenndecke cross laminated timber (CLT)
2 B_bCLT80 0.08 39 Innenwand cross laminated timber (CLT)
3 B_bCLT160 0.16 74 Trenndecke cross laminated timber (CLT)

Stoßvarianten

Kürzel Quelle Quellenart Quellenreferenznummer
Tv2-13_bCLT80-cSC-bCLT160 ift Rosenheim, Forschungsprojekt Vibroakustik Sachbericht 1a_A_01
Zurück zur Stoßstellenliste