Schalldämm-Maß R zu Brettsperrholzdecke, Zementestrich, Splittschüttung (Bauteil):

Frequenzband Schalldämm-Maß R in dB
50 Hz27.2
63 Hz37.7
80 Hz42.9
100 Hz54.4
125 Hz57.4
160 Hz60.2
200 Hz64.5
250 Hz68.5
315 Hz70.8
400 Hz70.9
500 Hz71.2
630 Hz72.8
800 Hz77.3
1000 Hz81.1
1250 Hz84.9
1600 Hz85.9
2000 Hz87
2500 Hz86.6
3150 Hz86.5
4000 Hz88
5000 Hz88.4

Kommentar:


Zurück