Norm-Trittschallpegel Ln zu Brettsperrholzdecke, Zementestrich, Splittschüttung (Bauteil):

Frequenzband Norm-Trittschallpegel Ln in dB
50 Hz56.7
63 Hz48.4
80 Hz45.6
100 Hz40.4
125 Hz42.6
160 Hz40
200 Hz41.1
250 Hz42.3
315 Hz40
400 Hz40.2
500 Hz40.2
630 Hz39.5
800 Hz37.3
1000 Hz36.7
1250 Hz34.2
1600 Hz29.3
2000 Hz26.8
2500 Hz23.3
3150 Hz18.7
4000 Hz15.9
5000 Hz12.1

Kommentar:


Zurück